Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Duyurusu

İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından Frig Vadisi Turizm Geliştirme Projesi Kapsamında Kiralaması Yapılacak Taşınır ve Taşınmaz Malların İşletmesi hakkında ihale yapılacaktır

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Duyurusu

İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından Frig Vadisi Turizm Geliştirme Projesi Kapsamında Kiralaması Yapılacak Taşınır ve Taşınmaz Malların İşletmesi hakkında ihale yapılacaktır

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Duyurusu
06 Haziran 2018 - 11:56

İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından Frig Vadisi Turizm Geliştirme Projesi Kapsamında Kiralaması Yapılacak Taşınır ve Taşınmaz Malların İşletmesi hakkında ihale yapılacaktır.

 

J
Döger Emre Gölü Turizim ofisi,Müştemilat
ı,Araç ve gereçler Sosyal Tesisi
Bayramaliler Köyü Turizim ofisi
Ay azini Köyü(Turizim ofisi ve
enformasıyon Binası-Taşhan binası)
2 96.000.00
TL
2.880.00 08.06.2017 l5:30
1_
2-
3-
4-
yukarıda özellikleri belirtilen taşınır (Kira şartnamesinde belirtilen 2 ve 18 madesinde belirtilen) ve taŞınmaz
malın işletme kira ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizasında gösterilen
tarih ve saatte İhsaniye Kaymakamlığı Makamda yapılacaktır.

 

ihale ile ilgili şartname ve diğer belgeler mesai saatlerinde K.H.G. Birliğinde bedelsiz görülebilir.
Dosya bedeli 500,00.TL.dir

 

İhale Stiresi 2 yıldır.
İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Geçici teminat bedelinin Köylere Hizmet Götürme Birliği veznesine yatırıldığına dair makbuzu (2886 '
,uyı, Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi banka teminat
mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun geçici,stiresiz, limit iÇi olması ve teYit Yazlsmm
dalbrazı gerekir.)

 

b) Gerçek kiş-ilerin; İkametgah ilmühaberi ile Nüfus kayıt örneğinin aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı
fotokopisİni ve T.C. Ki;lik numarasını, vekaleten katılacaklar Noter tasdikli vekaletnameveimza
sirküsiinü, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Oda belgeleri.Adli sicil kaYdı,

 

c) Tüzel kişileriry ttizeı tişiıigin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veYa siciline kaYıtlı
olduğu iicaret r. ,*uyi oİasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin YaPıldığı Yıl iÇerisinde
alrrırİrş tiizel kişiliğin siciline kayıtİı olduğuna dair belge ile ihaleye katılacak veYa teklifte bulunacak
kişilerin Tüzel rışİıigi temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikÇe tasdik edilmiŞ imza
siiktılerini u"yu r"kJ.tnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise aylc_a tüzel kiŞilik adına ihaleYe
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeYi,

 

d) Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlik onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale
komisyonu başkanlığına vermeleri zorunludur,

 

3_ istekliler İ"hale saatine kadar, ihale komisyonuna ulaşmış olmaları şartıyla 2886 saYılı İhale Kanunu
hiikümlerine göre hazırlayacaklan teklif mektuplarını iadeli taahhütlü Posta ile de gönderebilirler

 

4_postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,
İLAN OLUNUR

http://afyonkarahisartso.org.tr/mngr/ekler/ihale%20ilan%C4%B1.pdf