MİLLET İRADESİNİN ONAYI ALINMADAN DIŞ ÜLKERE YAPILAN YARDIMLAR...
Reklam
Reklam
Nevzat Aksoy

Nevzat Aksoy

MİLLET İRADESİNİN ONAYI ALINMADAN DIŞ ÜLKERE YAPILAN YARDIMLAR ANASAYA AY- KIRI DEĞİL MİDİR?

15 Ağustos 2021 - 22:49

 Değerli okuyucularımız herkese dua ve

selamla yazıma başlıyorum.

Değeri insanlar, Türkiye cumhuriyeti devleti 

temsili bir yönetimle yönetilmekte olup, laik,

demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.Türkiye

cumhuriyetine mensup her bir  bireyde  Türki-
 
ye  cumhuriyetinin idare edilmesinde vekalet 

vermiş, millet egemenliğine dayanan bir devle-

tin söz  sahibi yegane bireyleridir.Yani millet e-

gemenliğine dayanan bir devlette, üstünde hiç

bir güç yoktur.

         Peki biz millet olarak anayasal hakların

bizlere vermiş olduğu haklardan ne kadar ha-

berdarız, bu haklar devlet olarak aleyhimize ne

kadar doğru olarak yerine getiriliyor?Malumu-

nuz dünya küresel bir pandeminin işgali altına

girdi.Her ülke bu salgının bıraktığı tahribattan

nasibini aldığı gibi, Türkiye de bu felaketten

nasibini aldı.Dış siyasette güçlü olmanın koşu-

lu, iç siyasette güçlü olmaktan geçer.Türkiye

devleti  salgından öncede milletinin birikmiş 

sorunlarına cevap veremediği gibi, salgınla be-

raber artan milletinin acil sorunlarına da yeteri

düzeyde cevap verememiş, sadece yüzeysel

bir tespitte bulunup, derinlemesine bir ope-

rasyon kararlılığından uzak kalmıştır.

        Salgınla beraber ülkemizde kapanan iş-

yerleri ve işsiz kalan vatandaşlarımızın yaraları

daha sarılmadan sırf kişisel bir itibar için 87 ül-

keye yardım edilmesi acaba ne kadar doğru bir

karar olduğunu siz değerli milletimizin taktirle-

rine bırakıyorum.Halkımızın yüzde sekseni, aç-
 
lık sınırı altında yaşamlarını zor şartlar altında 

idame ettirme savaşı verirken, itibarı milletine

tercih eden bir anlayıştan acaba ne beklenebi-

lir? Şimdiye kadar Suriyeli vatandaşlar için 40

milyar dolar harcayan, 87 ülkeye sağlık yardımı

yapmada bir sınır ve üşenme endişesi taşıma-

yan iktidar, ve en son olarak Somali’ye 30 mil-

yon dolar yardım yapan bir zihniyet neden 

kendi öz ve öz milletinin çektiği sefalet ve sı-

kıntıları görmüyor? Yardımda sığ kalıyor.

     Madem ki biz güçlü bir devletiz neden mil-

letine vermesi gerekirken, milletinden yardım

talebinde bulunuyor?Devlet milletine vermesi

gerekirken, maalesef milletinden alıyor.Suriye-

lilere banka kartı verirken, kendi öz milletinede

askıda ekmeye muhtaç etmekten hiç utanmı-

yor.Ama acı bir gerçekte aldığı yardımları  çare

bekleyen milletlerinden ziyade itibar için dış 

ülkelere ve yazlık ve kışlık saraylara heba edi-

yor.

       Bizler ülkemizin ve vatanımızın birer sev-

dalısıyız.Doğruluk ve adalet bizim şiarımız, çı-

kar ve menfaatten uzak kalmak, insanlık göre-

vimizdir. İşte 87 ülkeye yapılan ve halen yapıl-

maya devam edilen yardımların meclisçe bir

onaya sunulmadan, kişisel bir kanaate ve itibar

için heba edilen ülke kaynakları, anayasamızın

doğru bir şekilde yerine getirilmediği açık bir

ispatıdır.Değerli insanlar: milletini, devletini, 

bayrağını çıkarsız seven, vatanının ve milletinin

geleceği için doğruları dile getiren gerçek va-

tanseverlerdir.Vatan ve milletine çıkar ve men-

faate bağlı olanlar ise ülkenin yarınlarına adeta

döşenmiş birer bir mayındır.

     Türkiye cumhuriyetin değerli bireyleri:Türki-

ye Cumhuriyeti devleti anayasal bir hukuk

devletidir.Adalette sapma olduğu zaman terazi

yerine gelmez.

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatan ve mil-

letin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız

şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya

hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk

ilke ve inkılaplarına, ve laik cumhuriyet ilkesine

bağlı kalacağıma,milletin huzur ve refahı, ve 

milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde her-

kesin insan haklarından ve temel hürriyetler-

den, yararlanması ülküsünden ayrılmayacağı-

ma,Türkiye Cumhuriyetin şan ve şerefini koru-

mak, yüceltmek, ve üzerime aldığım görevi ta-

rafsızlıkla yerine getirmek için, bütün gücümle

çalışacağıma, Büyük Türk milleti ve tarih huzu-

runda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim

     İşte ülke yönetimine talip olma andını içen

yönetim, birkez ellerini vicdanlarına koyarak,

bu anda bağlı olup olmadıklarını, tekrar sorgu-

layarak milletten aldığı emaneti, hakkyla yerine

getiriyor mu? diyor.Allah Türk milletinin yar ve

Yardımcısı olsun dileklerinde bulunarak, saygı 

ve segilerimizi sunuyoruz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum