SORUYORUZ YÖNETMEK BU MU?
Nevzat Aksoy

Nevzat Aksoy

SORUYORUZ YÖNETMEK BU MU?

30 Temmuz 2021 - 22:26

  Değerli okuyucular herkese dua ve selamla

yazıma başlıyorum.

Değerli okuyucular Aziz Türk milleti: daha ön-

den sık sık ısrarla biz bu ülkede sekseniki mil-

yon insan olarak hepimiz,tek vücut tek yürek

olarak güzelim ülkemizin yanlış yönetimler, ve
 
yanlış uygulanan Politikalar sürecinin vermiş 

olduğu zarar, maalesev, beraberinde ekono-

mik buhranı, buhranla birlikte milletimize ve 

devletimize ağır bedeller getirmiştir.

         Sosyal, toplumsal, ve ekonomik anlamda

milletimizin umut ve hayalleri bir nevi gasb e-

dilmiş, yarınlara ve geleceğe azimle bakabil-

me sevkini de kırmıştır.Bu yaşanan olayları 

görmezden gelmek, yok saymak, insani olarak

vicdanımız el vermediğinden, hem kamuoyunu

hem de seksenikimilyon insanımızın hissiyatla-

rına tercüman olarak bu düşüncelerimi siz de-

ğerli okuyucularımızla paylaşıyor, ve her za-

manda Ülkem ve milletimizin menfaati için 

doğruları yazmaya devam edeceğim.

        Peki sizlere soruyorum? Bu bir kadermi-

dir?Hayır bu bir kader değildir.Tamamıyla yö-

netenlerin bir amaç için değil; bir araç olarak 

yola çıktıklarının bir kanıtıdır.Bu millet ne yaptı-

da yıllarca yönetilenler tarafından hak ettiği 

karşılığı göremedi.Bunu unutmayın yönetenler, 

sizi seçen, size bu yönetme imkanını veren, 

rüya gibi bir hayatı yaşatan bu millete vefa 

borcunuzu böyle yöneterek mi ödeyeceksiniz?

Bu muydu adalet, bu muydu insana ve insan 

hayatına verilen değer, kusura bakmayın tek

taraflı adalet olmaz.Bu ülke kişilerin, bir guru-

bun, aile şirketlerinin, rantçıların, ve şakşakçı-

ların hizmetine sunulan bir ülke değildir.

Canı ve kanı pahasına ülkeyi düşmanlardan  

kurtarmak için, mücadele eden, Mehmetlerin,

Hasanların, Nene Hatunlar gibi kucağındaki üç

aylık bebeği son kez emzirip, savaşta şehit 

düşen ağabeyinin silahını alarak cepheye ko-

şan, benim bebeğim ekmeksiz büyür; fakat 

vatansız yaşayamaz dediği, atalarımızın kan-

larıyla yoğrulmuş seksenikimilyon insanımızın

ülkesidir.

     Kimse bu ülkede affedersiniz öküzün altın-
 
da buzağı aramasın.Bir Türkiye Cumhuriyetinin

bir evladı olarak, vatan ve milletin bütünlüğü,

bayrak ve millet sevgisi benim için her şeyden 

önce gelir.Demokratik bir ülkede doğruları ko-
 
nuşmak,adaletli olmak her bir vatandaşın asli

görevi olduğu gibi, bizde vatandaşlık görevini

layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.Yöneti-

lenlerin yanlışlık, ve eğrilerini eleştireceğiz ki

yönetenler doğru yolu bulup, adalet dağıtabil-

sin.Türkiye cumhuriyeti devletinin sayın Cum-

hurbaşkanı, ve değerli Genel Başkanlarına 

sesleniyorum:

Bu ülke hepimizin, bu ülkeyi ekonomik dar bo-

ğazdan  kurtarmak ta hepimizin asli görevi.Bu

ülkede yönetimde ilk önce zihniyetlerin değiş-
 
mesi lazım.Bu ülke ve kaynakları yönetenlerin

tapulu malı değildir, milletindir, doğru adresler-

de kullanılması gerekir.

    Ülkenin tekrar ekonomik sıçrama yapması 

için, üretime geçilmesi lazım.Yolsuzluk ve rant-

la kesinlikle mücadele edilip bitirilmesi lazım.

Türkiyede mevcut olan Belediyeler, ve Bakan-

lık ve kamu kurum ve kuruluşlarının harcama-

ları, şeffaf olup, haksız kazançlara dur demek 

lazım.Bir komisyon kurulup Bakan, milletvekili,

Belediye Başkanları, tüm kamu ve kuruluşları

yöneticilerinin mal varlığı tespiti yapıp, haksız

bir kazanç var ise bunların tekrar hazineye ak-

tarımını yapmak.Kısacası şeffaflık ve hesap

verebilirlik ilkesi etkin şekilde devreye koyul-

ması gerekir.İşte bu saydıklarım var olan yapıl-

ması gereken reçetedir.Söz konusu vatan ve

millet ise gerisi teferuattır.Bu temenni ve öne-

rilerle tüm partileri, ve hükümeti birlik ve bera-

berlik ülküsü içinde ülkenin ve milletin bekası 

için, ellerini taşın altına koymalarını, güzel ya-

rınlar ve büyüyen bir Türkiye için, elele, gönül-

gönüle verip, tükenen milletimizin umutlarını

yeniden yeşertmek dileğiyle 

Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar